Telefoon0570 - 625031 E-mailinfo@basisschool-deflint.nl

Ouderbetrokkenheid

Onderzoek wijst uit dat leerlingen, waarbij ouders nauw betrokken zijn bij de school van hun kind, beter presteren. Daarom vindt de Flint het erg belangrijk ouders goed te betrekken bij het onderwijs dat ze verzorgt. Ouders worden daarom gevraagd om te helpen bij activiteiten op school, maar we willen ook dat ouders betrokken worden bij het leerproces en de ontwikkeling van hun kind. We doen dat door gebruik te maken van Parro, het project Gast in de klas, oudergesprekken en Newsflashes. 

Parro

We willen dat ouders weten wat de kinderen op een schooldag in de klas hebben gedaan en vooral wat ze hebben geleerd die dag. Op die manier kunnen ouders in gesprek met hun kind en gerichte vragen stellen over de schooldag. We gebruiken daarvoor de Parro-app. We delen daarop foto’s, opdrachten, lesboekjes en andere informatie. Daarnaast is Parro een belangrijk en veelgebruikt communicatiemiddel tussen ouder en leerkracht. Er kunnen persoonlijke berichtjes worden gestuurd, ziekmeldingen worden gedaan en oudergesprekken worden ingepland. Het is belangrijk om te weten dat deze groepsapp besloten is en dus alleen toegankelijk is voor ouders en verzorgers (avg-proof).

Gast in de klas

Ouders worden actief benaderd om mee te doen met het project ‘Gast in de klas’. Twee keer per jaar worden ouders uitgenodigd om weer eens in de schoolbanken plaats te nemen. Ouders doen dan samen met hun eigen kind mee met de les. Hoe zat het ook alweer met breuken optellen? En waar was ‘t kofschip-x ook alweer voor?

Oudergesprekken

In de eerste week van het schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een startgesprek. Ouders vertellen over hun kind en de (nieuwe) leerkracht luistert vooral en stelt vragen. We zien dit ook als een kennismakingsgesprek, waarbij ouders en leerkracht elkaar leren kennen. Hierdoor is er vaker en beter contact in de rest van het jaar. Later in het schooljaar is er ruimte voor nog 2 oudergesprekken. Tijdens die gesprekken staat de voortgang en ontwikkeling van het kind centraal. Voor ouders van leerlingen in groep 1 en groep 7 en 8, organiseren we in de eerste periode van het nieuwe schooljaar een informatiebijeenkomst. Tevens is er medio februari een informatiemiddag voor nieuwkomers van de instroomgroep.

Ouderportaal

Tevens hebben ouders de mogelijkheid om in te loggen in het ouderportaal van het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Ouders hebben toegang tot de gegevens (cijfers van methodetoetsen) van het kind d.m.v. een beveiligde digitale omgeving, het zogenaamde ‘ouderportaal’. 

Newsflash

Tot slot wordt er voor iedere vakantie een Newsflash gemaakt en op onze website gezet. Ouders blijven zo op de hoogte van organisatorisch en onderwijsinhoudelijk nieuws. 

Afbeelding

Ouderinspraak

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft als doel de ouders en het personeel meer te betrekken bij het schoolbeleid. Alle plannen betreffende het onderwijs, grote veranderingen of financieel beleid moeten vóór uitvoering door de MR worden goedgekeurd. Bij de uitvoering van de plannen controleert de MR of de afspraken worden nagekomen. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding en betreffen de volgende personen:

Oudergeleding

- Martin Bouwman (vader van Teije en Jurre) - Voorzitter

- Sevgi Bulut - Argac (moeder van Berkay) - MR-lid

- Maryam Rahemey (moeder van Hilla) - MR-lid

- Done Savan (moeder van Leyla en Sara) - MR-lid

Personeelsgeleding

- Mariska Kooij (leerkracht van groep 8) - MR-lid
- Nikkie Husselman (leerkracht van groep 8) - MR-lid 

De directeur van de Flint, Nancy Stegeman, is adviserend lid. De vergaderingen van de MR vinden iedere zes tot acht weken plaats. Voor zover het geen vertrouwelijke zaken betreft, is de vergadering openbaar.

Ouderraad

Het doel van de ouderraad (OR) is om de samenwerking en communicatie tussen ouders en school te bevorderen en de school te ondersteunen bij het mogelijk maken van allerlei activiteiten. De OR zet vaak ook andere ouders in voor hulp. De voorzitter van de ouderraad is Ayse Taflan (moeder van Meyra). Vanuit het team zijn Eefje Boons en Nynphe Schipper als eventmanagers actief betrokken bij de OR.